Řád plavecké školy


PROVOZNÍ ŘÁD

Rádi bychom Vás upozornili zejména na následující informace. (Veškeré  podmínky a informace jsou k dispozici na www.plavaniprerov.cz, ale i na nástěnce plavecké školy ve vestibulu plaveckého areálu.)

Považujeme za samozřejmé, že se s těmito informacemi a podmínkami před zápisem svého dítěte do plaveckých kurzů seznámíte.

  • účastníci kurzu musí mít řádně zaplaceno, po zaplacení dítě obdrží průkazku platnou pro příslušné období - průkazky neztratit!

  • pro všechny platí povinnost dodržovat vnitřní řád provozovatele bazénu

  • účastníci kurzu jsou povinni respektovat všechny cvičitele plavecké školy Hyzl plavecká škola i příslušné zaměstnance plaveckého areálu

  • případnou potřebu zvýšené péče o dítě (ze zdravotních důvodů) jsou rodiče povinni písemně oznámit cvičitelkám, nebo řediteli plavecké školy; způsob zvýšené péče se řeší individuelně

  • zákaz vstupu dětí s infekčním onemocněním /v případě neinfekčních kožních onemocnění se vyvarujete problémů, přinesete-li lékařské potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění (stačí kopie)

  • zákaz vstupu na bazén se žvýkačkou, jídlem, …

  • zákaz běhání v celém prostoru po vstupu do šaten - nebezpečí uklouznutí

  • nenoste na plavecké kurzy žádné cenné věci, včetně zlatých náušnic, prstýnků, …

  • vstup do vody není nutný s plaveckou čepicí, je ale doporučena, zejména děvčatům s delšími vlasy

  • dítě nesmí opustit družstvo bez vědomí a souhlasu cvičitele

  • "výbava dětí" - běžná : plavky, čepice,plavecké brýle, ručník, mýdlo+igelitovou,nebo jinou vhodnou tašku pro přenášení věcí v prostorách bazénu

  • omluvy dětí : lze telefonicky či osobně, ale nejsou nutné

  • náhrady absence,stornování,dřívější odchod z hodiny:

   • stornování přihlášky je možné jen na základě lékařského potvrzení (lékař dlouhodobě zakazuje, nebo nedoporučuje plavání) a to ode dne jeho předložení (nikoliv vystavení) do konce kurzu

   • v případě nevyužitých hodin se kurzovné nevrací

   • při dlouhodobé nemoci  /více než polovina lekcí kurzu/  je  možné kurzovné v poměrné části vrátit na základě předání potvrzení lékaře. Pro vrácení poměrné části je rozhodující datum předání potvrzení  lékaře cvičitelce plavání, nebo řediteli plavecké školy, není rozhodující razítko lékaře

   • krátkodobé absence a zameškané lekce není možné z kapacitních a bezpečnostních důvodů nahrazovat.

   • při požadovaném dřívějším odchodu dítěte z hodiny je nezbytně nutné informovat předem písemně cvičitelku plavání / jde o bezpečnost Vašich dětí /

   • při zápisu na letní dětské plavecké kempy se zaplacená záloha v případě nenastoupení na „kemp“ nevrací. (v mimořádném případě z důvodu onemocnění dítěte, jako jsou spalničky, nebo různé zlomeniny, lze zálohu převést na další případný „kemp“, nebo na plavecký kurz konaný při zahájení nového školního roku.  Vše ale musí být doloženo lékařskou zprávou)

 • choďte na plaveckou výuku včas, tj.15-10minut před zahájením!
  (pozdní příchody narušují výuku)

 

Průběh výukové hodiny (lekce):

Výuková plavecká hodina trvá 50 minut a je strukturována do určitých částí.

První hodina začíná rozdělením do družstev (pro celý kurz zpravidla stejné, jedině v případě nutnosti možnost přeřazení dítěte do jiného družstva, které bude schopno lépe reagovat na potřeby dítěte - pomalejší tempo výuky, nebo naopak učení náročnějších plaveckých prvků). Družstvo je vedeno cvičiteli, kteří mají k vedení plaveckého družstva a k výuce dětí potřebnou kvalifikaci i praxi.

Po příchodu a zahájení hodiny následuje výuka plavání ve družstvech, která se sestává z rozcvičení a nácviku samotného plavání. Strukturu výuky si každý cvičitel připravuje sám podle schopností a potřeb konkrétního družstva. Vždy je však zaměřena na nácvik správného dýchání, splývání a učení dětí správnému plaveckému způsobu a samozřejmě opakování a fixaci správných plaveckých návyků.

Výuka je dle schopností dětí v závěru hodiny (někdy i v průběhu) zpestřována činnostmi, které děti baví a chtějí - soutěže ve družstvech, skoky do vody, lovení předmětů  apod. Hodina je zakončena odvedením dětí do malého bazénku a společných sprch a šaten.